Seaside Cosmo: จุดที่เราสามารถเดินชมวิวสวยๆและถ่ายรูปอ่าวโอซาก้า (Osaka Port) ได้ที่อยู่ใกล้ๆสถานี Cosmosquare โดยที่ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าชมและไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนเยอะ

สำหรับใครที่นั่งรถไฟใต้ดินเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่ในต … More Seaside Cosmo: จุดที่เราสามารถเดินชมวิวสวยๆและถ่ายรูปอ่าวโอซาก้า (Osaka Port) ได้ที่อยู่ใกล้ๆสถานี Cosmosquare โดยที่ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าชมและไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนเยอะ