COVID-19 กับการตัดสินใจแบบเด็ดขาดที่ผมนำมาใช้ในเรื่องต่างๆมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม……..

คงไม่ต้องบอกว่าสถานการณ์ภาพรวมของ COVID-19 ทั่วโลกเป็นอ … More COVID-19 กับการตัดสินใจแบบเด็ดขาดที่ผมนำมาใช้ในเรื่องต่างๆมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม……..