café agri 101 ที่ครั้งหนึ่งผมเคยได้มีโอกาสไปนั่งทานในมหาวิทยาลัยโตเกียว………

สืบเนื่องจาก PHOTO ESSAY ที่ผมได้ลงไว้ที่เป็นรูปถ่ายต่า … More café agri 101 ที่ครั้งหนึ่งผมเคยได้มีโอกาสไปนั่งทานในมหาวิทยาลัยโตเกียว………